Parthenon

The Parthenon and fool Moon.  Photographer Chris Kotsiopoulos