Yo-Yo Baby

Amazing Yo-Yo Baby, 6-year-old Kazuya Murata, during the Asia Pacific Yo-Yo championships 2013.  It’s unbelievable what the little guy is doing!    Watch the video…

Youtube